Rovnováha v nás

Prioritou grantového kola v roku 2015 aj pre základné organizácie bola Podpora kreatívnych činností. Na základe výzvy sme pripravili a zrealizovali projekt Rovnováha v nás.

Cieľom projektu bolo prostredníctvom jednotlivých stretnutí počas 6 mesiacov jeho trvania spojiť kreatívne činnosti (doslovný význam) v prvom bloku Hodvábne tvorenie s kreatívnymi činnosťami (priamy aj prenesený význam) v bloku dva Právne minimum a v bloku tri Reštauračné služby a osoba so zrakovým postihnutím v reštauračnom zariadení.

V aktivitách v prvom bloku s názvom Hodvábne tvorenie účastníci pri maľbe hodvábu napnutého v ráme urobili ako prvý kvet. Tieto výrobky ostali zrakovo postihnutým účastníkom, členom ZO ÚNSS č.22 Lučenec. Druhý motív Lúče sŕdc – dostali všetci ocenení na rovnomennom Benefičnom koncerte (Lúče sŕdc 2015), na ktorom účinkovali Martin Malachovský a Branko Ladič. Tretí motív – Motív ovocia – dostali všetci účastníci projektu Rovnováha v nás zrakovo postihnutí členovia ZO ÚNSS v Lučenci, lektori, hostia zo Strednej odbornej školy Hotelových služieb a dopravy v Lučenci. Šatky s motívom balónov ostali všetkým zrakovo postihnutým účastníkom projektu (členovia ZO ÚNSS v Lučenci), ktorí si ich sami namaľovali. Dielkami z hodvábu sme sa prezentovali smerom k intaktnej spoločnosti aj výstavkou na benefičnom koncerte.

V druhom bloku projektu, ktorý sme nazvali Právne minimum, účastníci získali informácie z oblasti práva od externého lektora, prečo je lepšie vybrať si aktívne trávenie voľného času v známom prostredí a ako odolať ponukám rôznych subjektov na „výhodné“ zájazdy a na čo si dať pozor. Druhý blok mal dve stretnutia. Na prvom z nich sa účastníci projektu dozvedeli rôzne dôležité informácie o technikách používaných predajcami nekvalitných výrobkov alebo služieb. Mnohé „výhodné“ ponuky bývajú neraz predražené a predajcovia obchádzajú zákon. V rámci prvého stretnutia zaujalo tiež hranie rolí, ktoré na začiatku bloku predviedli lektori. Z ohlasov účastníkov bolo zjavné, že scénka bola uveriteľná a mnohí si na chvíľu skutočne mysleli, že sa ocitli na predvádzacej akcii tzv. šmejdov. Po vysvetlení situácie bolo obsahom prednášky poukázať na súvislosti s nekalými obchodnými praktikami, s nátlakom, manipulačnými technikami. Na druhej strane lektori poukázali na možnosti, ako nepodľahnúť tlaku, ako predchádzať následkom, vysvetlili tiež, ako povedať nie. Druhá prednáška priniesla informácie z oblasti ochrany finančného spotrebiteľa, čo neraz obsahuje úverová zmluva, a aké správne údaje by obsahovať mala. Vzorové úverové zmluvy boli pripravené vo zväčšenej čiernotlači. Prednášky sa stretli s veľmi dobrým ohlasom a v oboch prípadoch živými diskusiami.

Tretí blok nazvaný Reštauračné služby a zrakovo postihnutá osoba v reštauračnom zariadení pozostával z dvoch stretnutí. Na prvom lektorka priblížila študentom a pedagógom problematiku zrakového postihnutia. Zrakovo postihnutí účastníci bloku hovorili o problémoch, s akými sa stretávajú pri vstupe do reštaurácie. Študenti si mohli nacvičiť techniky sprevádzania t.j. základný úchop a pozíciu sprievodcu a sprevádzaného, ako usadiť osobu so zrakovým postihnutím k stolu, ako pomôcť osobe so ZP pri orientácii na stole, ako popísať jedlo na tanieri. Priestor venovala aj komunikačným zručnostiam a pravidlám jasnej tlače. Ukázala, ako má vyzerať správne vyhotovený jedálny/ponukový lístok. Druhé stretnutie bolo opakovaním získaných zručností, zároveň bolo príjemným pošteklením našich chuťových buniek. Študenti školy pripravili pre nás dva druhy miešaných ovocných nealko nápojov.

Vyvrcholením projektu bolo spoločné stretnutie, ktoré prinieslo zhodnotenie projektu, odovzdávanie pamätných listov účastníkom projektu, lektorom a vybraným študentom a samozrejme malá recepcia. Výstupom z projektu je pekná fotokniha a brožúra, ktorá dokumentuje priebeh projektu, ale i skutočnosť, že členovia našej ZO majú záujem naďalej sa stretávať. Hoci náš projekt Rovnováha v nás skončil, my sme neskončili, priatelia. My budeme pokračovať ďalej, lebo my s mojou kolegyňou Veronikou sme už raz také. Máme rady členov našej Základnej organizácie Lučenec, máme rady nové výzvy. Pretože našich členov počúvame a snažíme sa ich podnety, nápady a myšlienky premeniť zo slov na skutky, budeme naďalej sledovať projektové výzvy. Ale to je už iná kapitola, priatelia.

Renata Oláhová, Veronika Chudjaková – osoby zodpovedné za realizáciu projekt