Krajské zhromaždenie v Banskobystrickom kraji

Krajské zhromaždenie v Banskobystrickom kraji bolo posledným zo série zhromaždení organizovaných v období od 5.5.2016 do 8.6.2016. Hosťami KZ boli: Ing. Bc. Milan Měchura – 1. podpredseda ÚNSS, Ing. Tatiana Winterová – riaditeľka Úradu ÚNSS, Bc. Dagmar Filadelfiová – vedúca krajského strediska ÚNSS Banská Bystrica.

Dvadsiati delegáti zo siedmich základných organizácií si mohli vypočuť správy o činnosti krajskej rady, o hospodárení, tiež správu kontrolnej komisie. Okrem aktivít smerujúcich ku koordinácii práce v základných organizáciách naša KR v spolupráci s krajským strediskom ÚNSS Banská Bystrica dlhodobo realizuje projektovú činnosť. V nadväznosti na projekt Začnime od seba, robme pre iných v r. 2014 a 2015 sme zrealizovali dva víkendové vzdelávacie pobyty zamerané na komunitné plánovanie a organizačnú prácu, ale tiež na vyškolenie nových funkcionárov v základných organizáciách:

  • v oblasti všeobecných znalostí o ÚNSS
  • v práci s IS Apollo členská základňa
  • priblížili sme im hospodárske smernice ÚNSS
  • naučili sme ich sebaobhajobe a prezentačným zručnostiam

Delegáti KZ si v príhovore hostí vypočuli informácie o aktivitách ÚNSS za obdobie od posledného zjazdu ÚNSS. Zástupcom našej alma mater sa podarilo pre zrakovo postihnutých dosiahnuť mnoho významných vecí. Okrem iného presadili, aby overovanie podpisu u nevidiacich nemuselo byť robené formou notárskej zápisnice. Od roku 2015 sú oslobodení od platenia diaľničnej známky aj nevidiaci a prakticky nevidiaci držitelia parkovacích preukazov, začalo sa vysielanie komentovaných televíznych programov. ÚNSS sa podieľala na presadzovaní záujmov a potrieb osôb so zrakovým postihnutím aj na medzinárodnej úrovni. Za všetky aktivity uvádzam smernicu o prístupnosti webových sídiel verejných inštitúcií, či smernicu o prístupnosti služieb a tovarov v rámci jednotného trhu Európskej únie, ale i Marakéšsku zmluvu o voľnom cezhraničnom pohybe literatúry v prístupných formátoch pre nevidiace a slabozraké osoby a osoby s poruchami čítania.
Pani riaditeľka sa zmienila o nízkoprahovej službe pre deti v materských školách – služba včasnej diagnostiky screeningovým autorefraktometrom Plusoptix. Cieľom meraní je včas podchytiť refrakčné chyby, prípadne aj iné závažnejšie zrakové postihnutie u detí predškolského veku. Hovorila aj o druhej cieľovej skupine. Sú to seniori, ktorých podiel na populácii narastá s predlžujúcim sa vekom. Mnohí považujú svoje zrakové problémy za nevyhnutný dôsledok starnutia, proti ktorému sa nedá nič robiť. Jednoduché diagnostické metódy umožňujú pomerne spoľahlivo zistiť vznikajúce poškodenie zraku a odporučiť návštevu očného lekára skôr ako dôjde k výraznejšiemu rozvoju zrakovej chyby. V prípade potreby dá sa čo najskôr začať s výcvikom zručností potrebných na prekonávanie dôsledkov zrakového postihnutia. Hovorila tiež o finančnej situácii v ÚNSS, o jej financovaní.

Vedúca Krajského strediska poskytla delegátom informácie o sociálnych službách, ktoré poskytuje 5 pracovníkov v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Banská Štiavnica, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hronom.

Pred voľbami delegátov do krajskej rady, do krajskej kontrolnej komisie sme sa oboznámili s plánom práce, s finančným rozpočtom KR na nasledujúce obdobie.

Hostia mali možnosť reagovať na bohaté diskusné príspevky delegátov.

Ako dopadla voľba členov do KR? Za predsedu KR bol zvolený Ladislav Klešč, 1.podpresedníčkou KR je Alexandra Muránska, 2.podpredsedníčkou je Viera Vallová. Ostatnými členmi KR sú: Kristián Kesely, Helena Šušková, Iveta Kúdeľová, Renata Oláhová, Jana Jakubejová, Zoltán Palloš, Vladimír Zán, Peter Šimo. Predsedníčkou Krajskej kontrolnej komisie sa stala Alena Páleschová, členkami sú Katarína Čabanová, Oľga Doležalová.

KR ÚNSS Banská Bystrica vyslovuje úprimné slová vďaky každému, kto akýmkoľvek spôsobom pomáha Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska a teda aj Krajskej rade ÚNSS Banská Bystrica a základným organizáciám v Banskobystrickom kraji.

Renata Oláhová