Základná organizácia ÚNSS Žiar nad Hronom oslavovala 50. výročie založenia

Dňa 9. 12. 2016 sme prijali pozvanie na slávnostnú členskú schôdzu do ZO ÚNSS v Žiari nad Hronom. Schôdza bola slávnostná doslova a do písmena, a to najmä preto, lebo v tejto ZO si pripomenuli Deň nevidiacich a zároveň takzvané „abrahámoviny“. Nie, nie, neslávil ich nijaký člen, ale samotná základná organizácia. Hoci ÚNSS bola založená 7. 4. 1990, základy pre jej existenciu začali stavať v dnes už neexistujúcom Československom zväze invalidov.

Pán Peter Vavro na toto obdobie spomína nasledovne:
„Bolo to v čase, kedy vyvíjal svoju činnosť Československý zväz invalidov. Ten združoval všetky zdravotné postihnutia, čo nebolo najlepšie riešenie, a preto sa v rámci neho zakladali špecifické ZO so zameraním na jednotlivé druhy zdravotného postihnutia.

Naša ZO bola založená 6. 12. 1966 v Novej Bani. Prvým predsedom sa stal Ladislav Gašparík, ktorý zo zdravotných dôvodov odstúpil už po niekoľkých týždňoch. Funkciu predsedu prevzal Peter Vavro. Prví členovia výboru začali pracovať v zložení manželia Šímovci, Želmíra Vavrová, Alžbeta Helebrantová, Jozef Leštiansky a Peter Vanek. Ako čas plynul, menilo sa aj zloženie výboru ZO. Aktívnymi funkcionármi výboru boli aj manželia Šrankovci a Bernard Mališ, neskôr Ernestína Majerská, Milada Gašparová, Mária Sedliaková, Johana Homolová, manželia Longauerovci, Mária Florovičová, Margita Bérešová, Zorka Romanovská, Marta Roglová a Mária Šmitálová. Výbor udržiaval kontakty s členmi ZO s pomocou dôverníkov – členov výboru ZO podľa obvodov, ktoré zastupovali.

Našou prvoradou úlohou bolo pomáhať členom ZO pri riešení ich problémov. Väčšiu pozornosť sme venovali tým, ktorí stratili zrak v dospelosti.

V začiatkoch sme s pomocou inštruktoriek krajského strediska Margity Boháčovej a Oľgy Doležalovej organizovali rekreačno-rehabilitačné pobyty, neskôr túto časť činnosti prevzali v plnom rozsahu KS.

Venovali sme sa záujmovej činnosti. Boli to zájazdy do Hačavy k hrobu Mateja Hrebendu, na Staré Hory atď. Takisto sme organizovali výlety do okolitých miest a obcí, ako napr. Banská Štiavnica, Kremnica, Žarnovica, Nová Baňa atď.

Organizovali sme posedenia pri guláši spojené s upevňovaním sebaobslužných zručností, kusisko roboty odviedla aj spevácka skupina Úsmev, ktorá vznikla krátko po založení ZO. Jej prvou vedúcou bola pani Šímová, po tom, čo sa odsťahovala, sa vedúcou speváckej skupiny stala Želka Vavrová. Pod jej vedením spevácka skupina Úsmev uskutočnila dva benefičné koncerty v Žiari nad Hronom a jeden v Žarnovici, vystupovala v domove dôchodcov vo Veľkom Poli a v Žiari nad Hronom. Členmi speváckej skupiny boli: manželia Šímovci, Vavrovci, Šrankovci, Ernestína Majerská, Vierka Vallová, Mária Sedliaková a Evka Dekíšová. V začiatkoch nám pomáhali aj Helena Šušová z Banskej Bystrice a Anna Rellová zo Zvolena. Spevácka skupina sa zúčastnila aj na Hudobných prehliadkach ZP spevákov v Prešove a v Bratislave.

Organizovali sme aj súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma, krajské aj celoslovenské kolá. V rámci kraja sme organizovali aj súťaže v písaní na braillovskej tabuľke a v prednese poézie. V tomto smere sme predstihli aj Bratislavu.

V rámci členských schôdzí sme organizovali vedomostné kvízy, na ktoré sme prizývali aj základné organizácie z Banskobystrického kraja.

S kladným ohlasom u našich členov sa stretli aj mikulášske posedenia spojené s upevňovaním sebaobslužných zručností: členky ZO museli doma upiecť koláčiky a mnohí zhotovovali rôzne darčeky do tomboly. Samozrejme nechýbala hudba a vystúpenie speváckej skupiny.

Smerom k verejnosti sme uskutočnili podujatia “Žijeme medzi vami”. Bolo to na námestiach v Žiari nad Hronom (dvakrát), v Novej Bani, Žarnovici a Kremnici. Pomocnú ruku nám poskytlo KS ÚNSS Banská Bystrica, hlavne jeho vedúca, pani Dagmar Filadelfiová. Žarnovická TV Panoráma spracovala z podujatia TV záznam a mesto Žiar nad Hronom odvysielalo celú akciu v rozhlase. Vedúca KS informovala prítomných o ÚNSS, pán Vavro o činnosti ZO a spevácka skupina Úsmev to spestrovala spevom a hrou na akordeón.

Nesmieme zabudnúť ani na besedy v základných a stredných školách, ktoré sa pre manželov Vavrovcov stali rutinnou záležitosťou.

Každoročne sme sa zúčastňovali na verejnej zbierke Biela pastelka. Tešilo nás, že sme v našom kraji patrili medzi ZO s najvyšším výnosom. Je to prácna záležitosť, ale robíme to pre seba a „našu úniu“.

V apríli 2015 manželia Vavrovci (obaja zo zdravotných dôvodov) odstúpili z funkcií a práce vo výbore ZO č. 41 ÚNSS. Pri voľbách na výročnej členskej schôdzi bol zvolený nový výbor, ktorého predsedom sa stal Peter Šimo. Hneď po zvolení sa dal do práce a pokračuje v tom, čo za 50 rokov činnosti bolo rozbehnuté. Zároveň mi dovoľte poďakovať sa všetkým, ktorí sa na túto cestu pomoci iným pustili spoločne s nami.“

Pri príležitosti 50. výročia založenia základnej organizácie sa prítomným členom prihovorila pracovníčka Mestského úradu v Žiari nad Hronom Ing. Monika Minárová, ktorá ocenila dlhoročnú spoluprácu mesta Žiar nad Hronom so základnou organizáciou. Za ÚNSS vystúpila 2. podpredsedníčka ÚNSS Renata Oláhová, vedúca KS ÚNSS Dagmar Filadelfiová a 1. podpredsedníčka KR ÚNSS Banská Bystrica Alexandra Muránska. V závere slávnostne odovzdali pamätný list a poďakovali za dlhoročnú aktívnu prácu bývalému i súčasnému vedeniu ZO.

Čo dodať? Hádam len úprimné prianie, nech sa Základnej organizácii ÚNSS č. 41 Žiar nad Hronom naďalej darí napĺňať poslanie ÚNSS smerom k jej členom, ale i smerom k širokej verejnosti.

Praje Krajská rada a Krajské stredisko Banská Bystrica