Hoci sme už seniori…

V tejto chvíli nedokončené motto sprevádzalo 10 seniorov so zrakovým postihnutím, členov ÚNSS, na stretnutiach v rámci realizácie projektu Semestriáda.

V rámci Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami spoločnosť CBA Slovakia v spolupráci s Centrom pre filantropiu vyhlásila grantový program Seniori v našom meste. V roku 2012 sa rozhodla upriamiť svoju pozornosť na seniorov žijúcich v Lučenci a podporiť realizáciu verejnoprospešných aktivít v prospech tejto cieľovej skupiny.

Vďaka významnej finančnej podpore spoločnosti CBA Slovakia vo výške 995 € sme mohli zrealizovať náš prvý veľký projekt. Jeho názov vznikol zo slova semester, čo je vlastne polročné vysokoškolské štúdium. Náš projekt trval polroka, a preto aj v odľahčenej podobe vznikol názov Semestriáda.

Cieľom a zámerom projektu Semestriáda bolo pripraviť aktivity, ktoré mali:

  • uspokojiť potreby seniorov so zrakovým postihnutím v meste a ZO Lučenec,
  • priniesť im nové poznatky, informácie, ktoré môžu v reálnom živote využiť,
  • možnosť niečo sa naučiť; na druhej strane seniori mohli sami priniesť užitočné informácie iným účastníkom projektu vrátane lektorov.

V rámci projektu sme zrealizovali 12 jednodenných stretnutí. Každý deň bol tematicky ucelený. Bol rozdelený na doobedňajšiu časť – tu odzneli prednášky odborníkov z rôznych oblastí, a poobedňajšiu časť – workshop. Seniori prispeli svojimi postrehmi do diskusie, porozprávali príbehy v rámci témy dňa.

Seniori získali informácie „z každého rožku trošku“. V prednáškach sme spolu so 16 lektormi zasiahli do oblasti legislatívy, práva, kultúry, hudby, výtvarného umenia, zdravia, ale aj informačných technológií či do oblasti fyziky. Seniori mali možnosť vyskúšať si nepoznané, zopakovať a pripomenúť si zabudnuté. Spätné väzby seniorov v čase realizácie projektu, ale i po ňom sú veľmi dobré. Za všetkých seniorov aspoň jedno vyznanie: „Moje očakávania sa naplnili. Rozšíril sa mi obzor vedomostí. Bola som rada, keď som mohla prísť, keď som sa mohla stretnúť s ľuďmi“.

Ďakujeme za pomoc a podporu lektorom, účastníkom a každému, kto nám akýmkoľvek spôsobom pomohol naplniť ciele projektu Semestriáda.

A… Skoro sme zabudli, ešte stále nepoznáte motto, ktoré našich seniorov sprevádzalo počas trvania projektu: Hoci sme už seniori, staroba nás nezmorí.