Kde v týchto dňoch hľadať pomoc

Napriek tomu, že zamestnanci Krajského strediska ÚNSS Banskej Bystrici majú nariadenú prácu z domu, dokážu svojim klientom aj naďalej poskytovať sociálne služby. V uplynulých dňoch kontaktovali mnohých nevidiacich a slabozrakých, ktorí nežijú v spoločnej domácnosti so svojimi príbuznými, a sprostredkovali im všetky potrebné informácie.

Neprestávajú riešiť ani žiadosti o optické a kompenzačné pomôcky. Telefonicky a mailom pomáhajú klientom s komunikáciou s príslušnými firmami, ale aj s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré v zmenenom režime fungujú predovšetkým elektronicky.

V súvislosti s koronavírusom prijalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny opatrenia:

  • Výkazy o počte hodín vykonanej osobnej asistencie, potvrdenia o vyplatených odmenách a doklady o výdavkoch na prepravu môžu klienti oznamovať úradu poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, e-mailom, prípadne osobne na recepcii úradu.
  • Skutočnosti, rozhodujúce na trvanie nároku na peňažné príspevky, preukaz a parkovací preukaz môžu klienti oznamovať úradu poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, e-mailom alebo telefonicky.
  • Úrad akceptuje žiadosti posielané aj e-mailom; ak klient donesie žiadosť osobne, bude prebraná na recepcii úradu, prípadne na inom preberacom mieste zriadenom pri vchode úradu. Na recepcii úradu budú preberané aj iné dokumenty, ktoré klienti donesú osobne.
  • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely kompenzácie bude overovať zamestnanec recepcie.
  • Ak klient počas obdobia krízovej situácie nevyhovie výzve úradu v určenej lehote, na uvedenú povinnosť sa prihliada ako na splnenú, ak výzve vyhovie do 8 pracovných dní od skončenia krízového režimu.
  • Preukaz a parkovací preukaz budú úrady klientom vydávať.

Ak ale stále máte problém s tým, ako si zabezpečiť napr. lieky, zdravotnú starostlivosť, či nákup potravín a dovoz obedov, naši pracovníci sú pre Vás k dispozícii a tieto informácie vám poskytnú a pomôžu s komunikáciou s úradmi.

Tu sú naše kontakty:

https://bystrica.unss.sk/pracovnici-ks/