Besedy v základných školách

Zviditeľňovať život a prácu nevidiacich a slabozrakých sme sa rozhodli aj v tomto roku. 6. februára sme zavítali do dvoch základných škôl.

V ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Lučenci sme mali premiéru. Bola to naša prvá maďarsko – slovenská beseda so žiakmi siedmej triedy. Spolu s Ernestom Nagyom sme žiakom priblížili problematiku nevidiacich a slabozrakých. Jednak prezentovaním osobných skúseností, jednak prezentovaním kompenzačných pomôcok, ktoré používajú osoby so zrakovým postihnutím.

V Cirkevnej ZŠ Sv. Jána Bosca v Lučenci na nás čakalo približne 40 žiakov z prvej až štvrtej triedy. Aj týmto deťom sme priblížili, kto je človek so zrakovým postihnutím a ako ho možno spoznať. Ukázali sme im základnú pozíciu sprievodcu a sprevádzaného. Spolu sme sa porozprávali o možnostiach vzdelávania ich rovesníkov so zrakovým postihnutím.
Ukázali sme im, aké kompenzačné pomôcky používajú pri učení. E. Nagy im porozprával o Luisovi Braillovi a o písme, ktoré používa aj on sám. Že to s bodkami vie, ukázal aj prakticky, keď im prečítal úryvok z knihy písanej Braillovým písmom. Keďže deti sa radi hrajú, ukázali sme im spoločenskú hru Človeče, nehnevaj sa. Detičky zaujímalo, aké hodinky používajú nevidiaci, ako čítajú s optickými pomôckami, ako môžu používať mobilný telefón a iné výdobytky vedy a techniky.
Možno najviac ich zaujala možnosť odskúšať si, aké je to podpísať sa do šablóny na podpis bez zrakovej kontroly. Niektoré deti hovorili, že je to zvláštny pocit, že je to iné, ako keď si môžu pozrieť, kde sa podpisujú.

ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Lučenci

Cirkevná ZŠ Sv. Jána Bosca v Lučenci

Poďakovanie

Biela palička, prázdne oči a dar

… Prvý krát som ťa stretla, keď si mala tri. Tvoja mamina ťa držala za ruku a spolu ste kráčali po lúke, držiac či žmoliac v dlani zvädnuté zvončeky. Môj hlas ťa vyľakal a rozplakala si sa. Mama ťa vzala na ruky a podišli ste ku mne. Vzala tvoju malú ruku do svojej a dovolila tvojim malým prstom, aby prechádzali po mojej tvári, pričom ti do uška šepkala: „Toto je dobrá teta. Pozri, má vlásky, rovnako ako ty, má noštek, tu má očká, tu ústa, tu má jamky, keď sa usmieva…” Stíchla si. Nemo som stála a z oka mi vypadla slza. Vtedy sa mi tvoja mamina pozrela do očí a povedala: „Naťka nevidí, ale vie o ľuďoch viac, ako si myslíš…”

Týchto pár riadkov hovorí, aké vzácne sú pre nás oči. Často si ani neuvedomujeme, že by sa nám asi zrútil celý svet, keby sme prišli o zrak. Centrum voľného času v Žiari nad Hronom v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska 18. januára 2012 usporiadalo besedu s ukážkami kompenzačných pomôcok pre nevidiacich žiakov 7. a 8. ročníkov pod názvom:

Podujatie bolo rozdelené na dve časti. V prvej časti besedy prezentovala Dagmar Filadelfiová – vedúca Krajského strediska ÚNSS, ktorá priblížila žiakom život nevidiacich a slabozrakých ľudí. Žiaci mali možnosť vyskúšať si, zažiť a vcítiť sa do pozície nevidiaceho – slabozrakého prostredníctvom použitia simulačných okuliarov, ktoré simulujú zrakové diagnózy. Predstavila žiakom kompenzačné pomôcky, ktoré využívajú v každodennom živote ako budík pre slabozrakých, náramkové hodinky – digitálne aj s hlasovým výstupom, palice pre nevidiacich – sú dôležitou pomôckou pre samostatný pohyb a orientáciu nevidiacich, optické pomôcky ako príložné lupy s osvetlením, ručné čítacie lupy, indikátory hladiny vody a farieb, mobilný telefón s hlasovým výstupom a tiež aj počítač so špeciálnymi programami JAWS na ozvučenie obrazovky, MAGIC na zväčšenie obrazovky pre zrakovo postihnutých a iné.

V druhej časti žiakom Peter Vavro s manželkou priblížili život nevidiaceho človeka z vlastných skúseností, rozprávali žiakom o svojom živote – detstve, mladosti či štúdiu na konzervatóriu, zamestnaní a súčasných aktivitách. Okrem pomôcok používaných nevidiacimi v domácom prostredí P. Vavro oboznámil žiakov zo vznikom Braillovho písma a pani Vavrová predviedla ukážky písania Braillovou abecedou na tabuľke na písanie bodového písma aj na písacom stroji.

Na tejto besede sa v čase od 9.00. do 13.30 h vystriedalo 87 žiakov zo ZŠ M. R. Štefánika 17 v Žiari nad Hronom.

Ďakujeme D. Filadelfiovej manželom Vavrovcom za pútavé rozprávanie, ktoré priblížilo žiakom život človeka s bielou paličkou.

Centrum voľného času Žiar nad Hronom