Skočiť na obsah

http://www.unss.sk/

Projekty schválené z grantového kola ÚNSS v roku 2010

Každoročne Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ďalej ÚNSS ) vyhlasuje grantové kolo. O financie z grantového kola ÚNSS môžu žiadať nižšie organizačné zložky, t.j. základné organizácie, krajské rady, krajské strediská. Priorita tohoročného grantového kola znie: Sebaobhajoba a vytváranie podporných skupín sebaobhajcov.

V našom kraji si do grantového kola ÚNSS podali žiadosti tieto organizačné zložky ÚNSS:

 • Krajská rada ÚNSS Banská Bystrica
 • Základná organizácia ÚNSS Banská Bystrica
 • Základná organizácia ÚNSS Lučenec
 • Základná organizácia ÚNSS Revúca

Všetky podané projekty boli grantovou komisiou schválené.

Sebaobhajoba v Banskobystrickom kraji 2

Krajská rada ÚNSS Banská Bystrica získala sumu 410 € na realizáciu projektu „Sebaobhajoba v Banskobystrickom kraji 2“.

Hlavným cieľom projektu je rozvoj a uplatňovanie sabaobhajoby osôb so zrakovým postihnutím v praxi v Banskobystrickom kraji.

V rokoch 2008 a 2009 Krajská rada realizovala projekty „Začnime od seba, robme pre iných“ a „ Sebaobhajoba v Banskobystrickom kraji“. Realizáciou uvedených projektov sme začali rozvíjať sebaobhajobu ľudí so zrakovým postihnutím v Banskobystrickom kraji. Aktivity týchto projektov pomohli pochopiť význam sebaobhajoby a naštartovať jej realizáciu v praxi. V súčasnosti máme 18 sebaobhajcov, ktorí majú záujem vzdelávať sa, aby ich sebaobhajoba bola na adekvátnej úrovni. Môžeme konštatovať, že sa v Banskobystrickom kraji začína dariť pri uplatňovaní sebaobhajoby.

V prvej fáze projektu budeme pokračovať vo zvyšovaní právneho povedomia 18 sebaobhajcov Základných organizácií v oblasti sociálno - právnej legislatívy, rovnakého zaobchádzania v súlade s Antidiskriminačným zákonom a Dohovorom OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím , čo im bude dávať návod ako postupovať pri presadzovaní vlastných práv a práv komunity, ktorú zastupujú. Ďalším dôležitým krokom bude oboznámiť cieľovú skupinu s aktuálnou sociálnou legislatívou. Táto fáza projektu bude realizovaná prostredníctvom šiestich 1-dňových stretnutí, ktoré absolvujú vybraní zástupcovia jednotlivých Základných organizácií. V súčasnosti sa stretáva 9 členná skupina a bude rozšírená o ďalších dobrovoľných členov.

V druhej fáze projektu bude realizovaný rozšírený nácvik sociálno - komunikačných zručností, ktorý absolvuje 18 sebaobhajcov (2 z každej ZO). Nácvik bude prebiehať pobytovou formou v skupine a bude zameraný na skvalitňovanie sociálno-komunikačných zručností pri obhajovaní vlastných záujmov vyplývajúcich zo zrakového postihnutia.

Aktivity projektu budú lektorovať dvaja pracovníci KS, ale zároveň na nich budú priamo účastní, čiže budú účastníkmi skupiny.

V tretej fáze projektu sebaobhajcovia nadviažu spoluprácu s mestami za účelom rovnakého zaobchádzania v súlade s Antidiskriminačným zákonom a Dohovorom OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím a vytvárania podmienok pre zrakovo postihnutých.

Z každého rožka – troška

Základná organizácia ÚNSS Banská Bystrica získala na realizáciu projektu „ Z každého rožka – troška 360 €.

Táto aktivita má dve fázy. V prvej fáze projektu sa uskutoční 10 stretnutí, na ktorých sa zrakovo postihnutí účastníci naučia pripravovať diétnu stravu. Účastníci sa budú stretávať 1 – krát týždenne. V druhej fáze projektu v tejto ZO ÚNSS pripravia 1 – dňovú aktivitu - športový deň na Králikoch.

Hľadáme sa navzájom, stretávame sa navzájom

Základná organizácia ÚNSS Lučenec z grantového kola ÚNSS získala 350 € na projekt s názvom „Hľadáme sa navzájom, stretávame sa navzájom“.

V tejto ZO ÚNSS sa rozhodli realizovaním projektu rozšíriť členskú základňu, skvalitniť spolkovú činnosť v ZO ÚNSS, prezentovať sa navonok.

Projekt má niekoľko fáz:

 1. 1. vyhľadávacia činnosť – uskutoční sa vyhotovením, následnou distribúciou letáčikov do ambulancií oftalmológov, pediatrov, obvodných lekárov, do domovov dôchodcov, na úrady
 2. 2. návštevná činnosť – bude smerovaná k neaktívnym starším, chorým členom ZO ÚNSS
 3. 3. spolková činnosť – jednodňové a dlhodobé aktivity pre aktívnych a nových členov ZO ÚNSS napr. návšteva ÚĽUV-u v Banskej Bystrici – tvorivá dielňa, splavovanie rieky Hron, návšteva rodného domu B.S. Timravy, tvorivé dielne – pravidelné stretnutia, na ktorých sa pripravia upomienkové pohľadnice pre účastníkov benefičného koncertu
 4. 4. prezentovanie sa navonok – príprava výstavy ručných a výtvarných prác v Mestskom vlastivednom múzeu vo Fiľakove, príprava benefičného koncertu v Lučenci

Spolu je dobre

Základná organizácia Revúca si po prvý raz pripravila projekt s názvom „Spolu je dobre“. Na realizáciu projektu získala sumu 490 €.

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť samostatnosť a zručnosť ľudí so zrakovým postihnutím, pomôcť im vyrovnávať sa so zrakovým postihnutím, nachádzať stratenú sebadôveru a utužovať medziľudské vzťahy.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom 5 aktivít.

Aktivita 1 – kurz varenia a pečenia bude zameraný na varenie a pečenie jednoduchých, rýchlych, lacných a zdravých jedál. Techniky varenia a pečenia budú prispôsobené pre zrakovo postihnutých účastníkov. Kurz bude viesť profesionálna kuchárka pani Elena Šimonová, ktorá je členkou ZO a má zrakové postihnutie. Kurz bude prebiehať 1x mesačne.

Aktivita 2 – kurz ručných prác zameraný najmä na pletenie, háčkovanie, batikovanie. Kurz bude viesť pani Marta Petrivaldská, ktorá je zrakovo postihnutá a je zároveň členkou ZO. Kurz bude prebiehať 1x mesačne.

Aktivita 3 – posedenie pri káve a čaji. Počas posedení bude prebiehať počúvanie zvukových časopisov, ktoré budú predlatené a zasielané z SKN v Levoči. Priebeh posedení si budú účastníci koordinovať sami.

Aktivita 4 – Odborné prednášky. Obsahové zameranie prednášok bude tématicky delené podľa záujmu členov ZO. Návrhované tématické celky:

 1. 1. Zrakové postihnutie a starostlivosť o zrak – prednášajúci MUDr. Rybárová, Mudr. Helena Slivová (odborní lekári)
 2. 2. Legislatíva súvisiaca so zrakovým postihnutím – prednášajúci PhDr. Klaudia Kontrová (pracovník ÚPSVaR)

Zrealizujú sa 3 prednášky za dobu trvania projektu.

Aktivita 5

 • celodenná turistická vychádzka „Prechod Muránskou Planinou“. Prechod zabezpečí horský vodca, ochranár prírody Zoltán Palloš.
 • víkendový pobyt na Prednej Hore. Pobyt je zameraný na športové aktivity: plávanie, jazda na koni a turistika. Ľudia so zrakovým postihnutím majú všeobecne málo pohybu a slabú fyzickú kondíciu, preto sa nám javia uvedené športové aktivity ako vhodné cvičenie.

Aktivity 1,2,3,4 – budú prebiehať v priestoroch Centra voľného času, ktoré nám poskytuje Mesto Revúca bezplatne. Uvedené priestory sú bezbariérové a prispôsobené pre ľudí so zdravotným postihnutím. Základná organizácia Revúca plánuje využívať uvedené priestory pravidelne.V prípade, že vás naše schválené projekty oslovili, príďte medzi nás. Veríme, že všetky schválené projekty sa nám podarí úspešne zrealizovať.

Renata Oláhová
Predsedkyňa Krajskej rady ÚNSSĎakujeme

Lions club


Kurta


Eurooptik Banská Bystrica, súkromná očná optika

Copyright Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
e-mail: webmaster@unss.sk